جذب اتمي

نام خدمت
جذب اتمي
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه ها به صورت محلول کاملا یکنواخت و در استانداردهای در حد ppm باید تهیه شود
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
جذب اتمي | PU9100X
سازنده دستگاه
Philips | هلند
توضیحات دستگاه
  • نمونه ها به صورت محلول کاملا یکنواخت و در استانداردهای در حد ppm باید تهیه شود