موني ويسكومتر

نام خدمت
موني ويسكومتر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
  • خارج از سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
موني ويسكومتر | /7080S2
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
  • خارج از سرویس دهی