آزمون اصطكاك لاستيك

نام خدمت
آزمون اصطكاك لاستيك
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه به صورت غالب گیری شده در هندسه دستگاه،حداکثر سرعت 1200rpm ،حداکثر بار اعمالی 80kg
  • تریبومتری ،الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمون اصطكاك لاستيك
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • تریبومتری ،الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
  • نمونه به صورت غالب گیری شده در هندسه دستگاه،حداکثر سرعت 1200rpm ،حداکثر بار اعمالی 80kg