آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی

نام خدمت
آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه لاستیکی 13 gr ،نمونه پلاستیکی گرانول در حدود 1kg
  • ساخت نمونه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • ساخت نمونه
  • نمونه لاستیکی 13 gr ،نمونه پلاستیکی گرانول در حدود 1kg