آون معمولی

نام خدمت
آون معمولی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • محدودیت ندارد(حلال سمی و خطرناک نباشد)
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون حرارتی | Pbi
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • محدودیت ندارد(حلال سمی و خطرناک نباشد)