پروفایلمتر

نام خدمت
پروفایلمتر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پروفایلمتر
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه