سانتريفوژ يخچال دار

نام خدمت
سانتريفوژ يخچال دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • جداسازی فازها
  • دارای روتورهای با حجم و دور متفاوت می باشد. ماکزیمم حجم قابل استفاده 200CC می باشد
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82883517
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 45,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفوژ يخچال دار | SW14
سازنده دستگاه
Frolabia | فرانسه
توضیحات دستگاه
  • جداسازی فازها
  • دارای روتورهای با حجم و دور متفاوت می باشد. ماکزیمم حجم قابل استفاده 200CC می باشد