آون معمولی

نام خدمت
آون معمولی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه ها در ظرف مناسب باشد
  • خشک کردن و پودر کردن نمونه های جامد  یا مایع
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82883517
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون حرارتی
سازنده دستگاه
شیماز | ایران
توضیحات دستگاه
  • خشک کردن و پودر کردن نمونه های جامد  یا مایع
  • نمونه ها در ظرف مناسب باشد