کروماتوگرافی گازی GC

نام خدمت
کروماتوگرافی گازی GC
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه به صورت محلول یا گاز باشد
  • جداسازی و شناسایی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82883517
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کروماتوگرافی گازی GC | PU4410
سازنده دستگاه
Philips | هلند
توضیحات دستگاه
  • جداسازی و شناسایی
  • نمونه به صورت محلول یا گاز باشد