اسپكتروفوتومتر UV

نام خدمت
اسپكتروفوتومتر UV
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری و انجام کینتیک
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع   استفاده می شود
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپكتروفوتومتر UV | CARY100
سازنده دستگاه
Varian-Inc | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع   استفاده می شود
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری و انجام کینتیک