کانال آزمایشگاهی با قوس 180 درجه

نام خدمت
کانال آزمایشگاهی با قوس 180 درجه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • کانال قوسی 180 درجه به عرض 80 سانت و ارتفاع 1 متر دبی 100 لیتر بر ثانیه به همراه هیدروگراف
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کانال آزمایشگاهی با قوس 180 درجه
سازنده دستگاه
آداک ایرانیان | ایران
توضیحات دستگاه
  • کانال قوسی 180 درجه به عرض 80 سانت و ارتفاع 1 متر دبی 100 لیتر بر ثانیه به همراه هیدروگراف