آزمایش سه محوری CD شامل سه نمونه

نام خدمت
آزمایش سه محوری CD شامل سه نمونه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • آزمایش سه محوری متداولترین روش برای اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک های چسبنده و غیر چسبنده ، در شرایط تحکیم شده زهکشی شده یا نشده و تحکیم نشده زهکشی نشده میباشد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
شماره تماس
82883932 - 82884988
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 9,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش سه محوری CD شامل سه نمونه
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • آزمایش سه محوری متداولترین روش برای اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک های چسبنده و غیر چسبنده ، در شرایط تحکیم شده زهکشی شده یا نشده و تحکیم نشده زهکشی نشده میباشد.