دستگاه برش مستقیم غیراشباع

نام خدمت
دستگاه برش مستقیم غیراشباع
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 4
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدنوروز علیایی
شماره تماس
82883932 - 82884967
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست