FT IR

نام خدمت
FT IR
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این روش طیف سنجی برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه و شناسایی کیفی مولکول های مختلف و تعیین ساختار گونه های مختلف(مخصوصا گونه الی) می باشد.برای نمونه های جامد - مایع وگاز عمدتا کاربرد کیفی و مقایسه ای دارد
آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
شماره تماس
82883475 - 09124718740
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
FT IR | Nicolet IR 100
سازنده دستگاه
Thermo Nicolet | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • این روش طیف سنجی برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه و شناسایی کیفی مولکول های مختلف و تعیین ساختار گونه های مختلف(مخصوصا گونه الی) می باشد.برای نمونه های جامد - مایع وگاز عمدتا کاربرد کیفی و مقایسه ای دارد