UV-Visible

نام خدمت
UV-Visible
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • در دستگاه های طیف سنجی بر همکنش نور و ماده بررسی میشود و با توجه به میزان عبور و جذب غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی مولکولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی
شماره تماس
82884449
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
UV-Visible | UV-2100
سازنده دستگاه
Shimadzu | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • در دستگاه های طیف سنجی بر همکنش نور و ماده بررسی میشود و با توجه به میزان عبور و جذب غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد