هموژنایزر اولتراسونیک

نام خدمت
هموژنایزر اولتراسونیک
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هموژنایزر اولتراسونیک
سازنده دستگاه
Bandelin | آلمان
توضیحات دستگاه
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)