ICP-OES

نام خدمت
ICP-OES
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • دستگاه  ICP-OES مناسب  برای اندازگیری فلزات در محدوده غلظتی ppb  تا درصد در نمونه های جامد و مایع در ماتریکس های متفاوتی مانند : کاتالیست ها -مواد آلی و معدنی - خاک -آب دریا -بافتهای گیاهی و جانوری - خون - آلیاژها و ...
آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
شماره تماس
82883475 - 09124718740
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ICP-OES | VISTA-PRO
سازنده دستگاه
Varian-Inc | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • دستگاه  ICP-OES مناسب  برای اندازگیری فلزات در محدوده غلظتی ppb  تا درصد در نمونه های جامد و مایع در ماتریکس های متفاوتی مانند : کاتالیست ها -مواد آلی و معدنی - خاک -آب دریا -بافتهای گیاهی و جانوری - خون - آلیاژها و ...
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد