کوره 1200

نام خدمت
کوره 1200
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • کوره 1200 با ظرفیت 2 لیتر.
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره 1200 | M2L
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه
  • کوره 1200 با ظرفیت 2 لیتر.
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.