آون

نام خدمت
آون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • آون 200 درجه.
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون
سازنده دستگاه
شیماز | ایران
توضیحات دستگاه
  • آون 200 درجه.
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.