حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری)

نام خدمت
حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 60,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حمام آزمایشگاهی دما ثابت (بن ماری) | Precitherm
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه