سانتریفیوژ 6000 دور

نام خدمت
سانتریفیوژ 6000 دور
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 30,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفيوژ
سازنده دستگاه
پارت آزما | ایران
توضیحات دستگاه
  • برای جداسازی دو فاز مایع .
  • با سرعت 6000 rpm
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)