منبع تغذیه (رکتیفایر)

نام خدمت
منبع تغذیه (رکتیفایر)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
منبع تغذیه (رکتیفایر) | Micro
سازنده دستگاه
- | چین
توضیحات دستگاه