کاتر اهرمی

نام خدمت
کاتر اهرمی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا میراسمعیلی
شماره تماس
82883598
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کاتر اهرمی
سازنده دستگاه
طراحی و ساخت در آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست | ایران
توضیحات دستگاه