سرور محاسباتی

نام خدمت
سرور محاسباتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • قیمت پایه: فرکانس * تعداد هسته* 700 ریال
آزمایشگاه
آزمایشگاه زیست محاسباتی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی میرزائی
شماره تماس
82884727
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 700 ریال
شرایط پرداخت
20% هزینه هنگام ارایه درخواست