DMA

نام خدمت
DMA
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 900,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
DMA | نامشخص
سازنده دستگاه
Netzsch Group | آلمان
توضیحات دستگاه

مجهز به تمام مدها

  • پلیمر
  • فلز  
  • سرامیک
  • کامپوزیت