تخلخل سنج جیوه ای

نام خدمت
تخلخل سنج جیوه ای
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تخلخل سنج جیوه ای
سازنده دستگاه
نامشخص ایتالیا | ایتالیا
توضیحات دستگاه
  • قابلیت تعیین تخلخل در مقیاس نانو