تست کشش، فشار و خمش

نام خدمت
تست کشش، فشار و خمش
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تست کشش، فشار و خمش
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • قابلیت انجام ازمون های استاندارد