HDT

نام خدمت
HDT
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

آزمون زیر 100 درجه

آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
HDT
سازنده دستگاه
نامشخص تایوان | تایوان
توضیحات دستگاه
  • قابلیت انجام ازمون های استاندارد