ریسندگی الکتریکی

نام خدمت
ریسندگی الکتریکی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ریسندگی الکتریکی
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • قابلیت اختلاط در برش زیاد