پلاستی کوردر (Twin Screw Extruder )

نام خدمت
پلاستی کوردر (Twin Screw Extruder )
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 800,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پلاستی کوردر (Twin Screw Extruder)
سازنده دستگاه
Brabender Technologie | آلمان
توضیحات دستگاه
  • قابلیت اختلاط در برش زیاد پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری