روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)

نام خدمت
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
سازنده دستگاه
Heidolph | آلمان
توضیحات دستگاه

جداسازی و تخليص انواع حلال ها