گلاوباکس

نام خدمت
گلاوباکس
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
گلاوباکس
سازنده دستگاه
نامشخص آلمان | آلمان
توضیحات دستگاه
  • کار در شرایط کنترل شده
  • تحت گاز خنثی