محفظه دما رطوبت کنترل

نام خدمت
محفظه دما رطوبت کنترل
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
محفظه دما رطوبت کنترل
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • خشک کردن از رطوبت زياد به کم