تزریق 250 گرمی

نام خدمت
تزریق 250 گرمی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تزریق 250 گرمی
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • شکل دهی پلیمرها تا وزن 250 گرم