تزریق 50 گرمی

نام خدمت
تزریق 50 گرمی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تزریق 50 گرمی
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه

شکل دهی پلیمرها تا وزن 50 گرم