کوره 1500c چهار لیتری

نام خدمت
کوره 1500c چهار لیتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 850,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره 1500c چهار لیتری
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه

عملیات حرارتی در محیط کنترل شده