ویسکومتر بروکفیلد

نام خدمت
ویسکومتر بروکفیلد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ویسکومتر بروکفیلد
سازنده دستگاه
نامشخص چین | چین
توضیحات دستگاه
  • تعیین ویسکوزیته انواع محلول های پلیمری