تست ضربه

نام خدمت
تست ضربه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تست ضربه
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • مقاوت به ضربه انواع  پلیمرها و کامپوزیت ها