تولید فیلم دمشی

نام خدمت
تولید فیلم دمشی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تولید فیلم دمشی
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • شکل دهی پلیمرها 
  • تولید فیلم های پلی اتیلنی