آزمون شعله اکسی استیلن

نام خدمت
آزمون شعله اکسی استیلن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

پایه(همراه با ترموکوپل گذاری)

آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمون شعله اکسی استیلن | پایه(همراه با ترموکوپل گذاری)
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • تعیین خواص فدا شوندگی انواع  پلیمرها و کامپوزیت ها