آزمون شعله اکسی استیلن

نام خدمت
آزمون شعله اکسی استیلن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

پایه(آزمون خوردگی)

آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمون شعله اکسی استیلن | پایه(آزمون خوردگی)
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • تعیین خواص فدا شوندگی انواع  پلیمرها و کامپوزیت ها