CIP

نام خدمت
CIP
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 900,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
CIP
سازنده دستگاه
نامشخص آلمان | آلمان
توضیحات دستگاه
  • تف جوشی قطعات سرامیک و فلزات