پرس داغ Hot Press

نام خدمت
پرس داغ Hot Press
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پرس گرم
سازنده دستگاه
نامشخص آلمان | آلمان
توضیحات دستگاه
  • شکل دهی مواد