کوره 1200 بدون گاز خنثی

نام خدمت
کوره 1200 بدون گاز خنثی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره 1200 بدون گاز خنثی
سازنده دستگاه
نامشخص آلمان | آلمان
توضیحات دستگاه
  • عملیات حرارتی
  • شرایط محیطی