کوره 2000 خلا

نام خدمت
کوره 2000 خلا
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 2,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره 2000 خلا
سازنده دستگاه
نامشخص آلمان | آلمان
توضیحات دستگاه
  • عملیات حرارتی
  • شرایط کنترل شده