پرس گرم بزرگ

نام خدمت
پرس گرم بزرگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 260,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پرس گرم بزرگ
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه

شکل دهی مواد