پرس دو محور 400 تن

نام خدمت
پرس دو محور 400 تن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پرس دو محور 400 تن
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه

شکل دهی مواد