هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار

نام خدمت
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست