رئومتر لاستيك

نام خدمت
رئومتر لاستيك
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82884309
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 700,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
رئومتر لاستيك | 7070S2
سازنده دستگاه
GOTECH | تایوان
توضیحات دستگاه
  • نمونه:7گرم لاستیک کامپاند شده خام   
  • اطلاعات دستگاه:مشخصات پخت نمونه