فریز درایر

نام خدمت
فریز درایر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه عمومی (باکتری شناسی)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه باکتری شناسی
مدیر آزمایشگاه
خانم دکتر پیرایه
شماره تماس
82884857
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 58,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فریز درایر
سازنده دستگاه
ZIRBUS | آلمان
توضیحات دستگاه
  • فريز نمونه تا منفی 50 درجه (50-)
  • دارای 7 شاخه براي جا گذاري نمونه ها.